Agila Metoder

Agila metoder
Agil är en uppsättning värderingar, attityder och principer som beskriver hur arbete bör organiseras i en komplex och föränderlig omvärld. Agil har hämtat mycket från Lean.

Agil beskrivs i ett manifest som formulerades år 2001 av en grupp mjukvaruutvecklare som en reaktion mot
✓ trögrörliga och komplexa planeringsmetoder som tog lite hänsyn till att förutsättningar vanligtvis förändras under uppdragens gång. En stor del av planeringstiden upplevdes därför som bortkastad.
✓ Planeringsmetoderna tog inte heller hänsyn till att kunskap om hur mjukvaran faktiskt ska utvecklas uppstår under processens gång.

Det agila manifestet:
Värdera individer och interaktion framför processer och verktyg
Värdera fungerande mjukvara framför omfattande dokumentation
Värdera samarbete med kunden framför att förhandla om kontrakt
Värdera att reagera på förändringar framför att följa en uppgjord plan

De 12 agila principerna
För att konkretisera det agila manifestets värderingar sammanställdes dessa i 12 principer. Dessa 12 principer skrevs ursprungligen ur en mjukvarusynpunkt men kan idag anpassas till en mängd olika branscher. Beroende på bransch som behandlas passar olika metoder bättre in och kan variera i relevans.

1. Högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och kontinuerlig leverans av värdefull programvara.
2. Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. Agila metoder utnyttjar förändring till kundens konkurrensfördel.
3. Leverera fungerande programvara ofta, med ett par veckors till ett par månaders mellanrum, ju oftare desto bättre.
4. Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen under hela projektet.
5. Bygg projekt kring motiverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de behöver, och lita på att de får jobbet gjort.
6. Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet att förmedla information, både till och inom utvecklingsteamet.
7. Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg.
8. Agila metoder verkar för uthållighet. Sponsorer, utvecklare och användare skall kunna hålla jämn utvecklingstakt under obegränsad tid.
9. Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik och bra design stärker anpassningsförmågan.
10. Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – är grundläggande.
11. Bäst arkitektur, krav och design växer fram med självorganiserande team.
12. Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli mer effektivt och justerar sitt beteende därefter.(Agila manifestet)

Syfte med manifestet var att skapa ett ramverk för att öka förmågan att utveckla det som faktiskt är efterfrågat samtidigt som onödigt arbete minimeras.

Agila metoder bygger på arbete i korta cykler med täta leveranser och kontinuerliga feedbackloopar.
✓ Det ger möjlighet att snabbt kunna reagera på förändringar och fånga upp det man lär sig under projektets gång. Beslut bör tas så sent som möjligt, eftersom kunskapen då är större.
✓ Beslut bör tas av de som är närmast informationen. Därför är beslutsfattandet decentraliserat till självorganiserande grupper.
✓ Team och medarbetare arbetar bäst när de har stor möjlighet att påverka och känner ägande över sina uppgifter inom givna ramar. Allt ansvar delas av alla medlemmar i gruppen.

Agil handlar om att utveckla en strukturerad förmåga att skapa och svara på förändringar i en föränderlig omvärld och att ständigt balansera mellan flexibilitet och stabilitet.

Struktur krävs i många sammanhang för att flexibilitet ska vara möjlig.

En anledning till att agila metoder blivit populära är att omvärlden förändras i allt snabbare takt och att lättrörlighet då blivit en viktig konkurrensfördel för många organisationer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *