Projektmetodiken

Projektmetodiken
Projektledning är en arbetsform med syfte att leverera ett förutbestämt mål vid en given tidpunkt med hjälp av en tillfällig organisation.

Ett projekt kan ses som ett verktyg för att realisera resultat som ska skapa nytta antingen i den egna verksamheten eller hos kunden. Det är lika viktigt att ha kontroll på målet som syftet, det vill säga vad projektet ska leverera som varför det ska göras.

Projektmetodiken är en uppsättning metoder och verktyg som beskrivs i en styrmodell som vanligtvis kallas projektmodell.

En projektmodell består av:
Projektlivscykel – beskrivning av projektprocessen med definierade faser och beslutspunkter.

Projektroller – beskrivning av ansvar och befogenheter för olika roller inom hela projektet.

Styrdokument – mallar för dokument som behövs för att starta, planera och löpande följa upp projekt.

Ett projekt har en organisationsform som i många stycken liknar ett företags.

I toppen finns projektägaren med övergripande ansvar för projektet, allt ifrån att se till att rätt projekt startas med tillräckliga resurser till att säkerställa att resultatet skapar avsedd nytta efter projektet. Som stöd vid granskning och beslutsfattande har projektägaren vanligtvis en styrgrupp. Projektledarens roll kan till viss del liknas vid en vd med ett delegerat ansvar att se till att beslutade mål uppnås med hjälp av tilldelade resurser. Projektledaren rapporterar till projektägaren och styrgruppen.

Det är projektgruppen som utför uppdraget under direkt ledning av projektledaren eller som ett självorganiserande team. Arbetssätt, grad av delegering och självbestämmande påverkas av flera olika faktorer, exempelvis vad de är för typ av projekt och krav från olika intressenter. Men även andra förutsättningar spelar roll som lokalisering och tillgänglighet. Ofta förfogar projektledaren över sina resurser bara på deltid och sammansättningen av gruppen varier över projekttiden.

Inom projektmetodiken finns det två metodverktyg som kan anses extra viktiga att behärska. Det är WBS (Work Breakdown Structure) och tidplanen.
-> En WBS är en problemlösningsmetod som används för att definiera projektets omfattning, genom att bryta ner projektmålet och krav i mindre delar för att lättare kunna uppskatta tider och resursbehov.
-> Tidplanen är projektets kalender som visar när olika aktiviteter ska genomföras och av vem. Med en tidplan kan man också synkronisera arbetsinsatser för projektets deltagare. Detta är speciellt användbart om projektet genomförs med delade resurser och många externa leverantörer eller partners.

Projektmetodiken innehåller även metoder för att analysera risker, hantera ändringar och löpande följa upp resultat mot planer och budget.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *