Lean

Lean
Agila metoder bygger till stor del på Lean, den västerländska tolkningen av Toyota Production System, som är en filosofi för verksamhetsutveckling baserad på systemtänkande.

Lean -> att maximera kundvärde genom att effektivisera flöden och minimera slöseri.

Att fokusera på genomloppstiden är ett synsätt som skiljer sig från traditionell resurseffektivisering.

DÄRFÖR ATT: Om varje resurs i ett flöde utnyttjas maximalt kommer detta skapa köer, som genererar nya behov som i sin tur behöver bemötas med aktiviteter som inte är värdeskapande. Det ska alltid finnas ledig kapacitet i varje steg i flödet för det oväntade, detta en förutsättning för hög flödeseffektivitet som skapar värde för kunden.

Är variationer i efterfrågan från kunder stor och/eller produktutbud brett kan det vara svårt att standardisera sina processer. Därför är Lean lättare att applicera i vissa verksamheter än i andra. Förmågan att eliminera, reducera och hantera variationer är avgörande för hur effektiv en verksamhet kan bli.
Lean omfattar;

Värderingar – hur en organisation ska vara.
Principer – hur en organisation ska tänka.
Metoder – vad en organisation ska göra.
Verktyg – vad en organisation ska använda.

Toyotas värderingar bygger på ständiga förbättringar, Kaizen, och respekt för människor och samarbete.
Det är viktigt att studera och analysera flöden innan man fattar beslut och sätter in åtgärder. I Toyota kallas detta Genchi Genbuts som kan översättas med ”gå själv och se hur det fungerar”. Så kallad dragande produktion, Just-in-time, och automatisering med mänsklig prägel, Jiduko, är principer som styr vilka metoder och verktyg som Toyota valt att använda. ”Stop the line” Linan som kan stoppa produktionen och Kanban-tavlor för att visualisera flöden är exempel på verktyg inom Toyota Production System.

Varje organisation behöver definiera sina egna värderingar och principer, välja metoder och verktyg som passar deras syfte och planera sin interna utveckling efter sina förutsättningar.

Det har skrivet väldigt mycket om Lean sedan västvärlden i början av 1990-talet fick upp intresset för det japanerna gjorde.

Det som kan skapa förvirring är att Lean beskrivs så olika beroende på vilket fokus författarna haft och vilken nivå man studerat Lean på.

Nivå 1 – Lean som en filosofi, kultur eller värderingsgrund.
Nivå 2 – Lean som en förbättringsmetod och produktionssystem.
Nivå 3 – Lean som ett verktyg eller medel för eliminering av slöseri.

Ju högre nivån desto mer generell och allmänt tillämpbar är Lean. Lägre nivåer är mer specifika och därmed begränsade för en viss tillämpning eller bransch. Därför kan det vara svårt att kopiera ett arbetssätt eller verktyg som varit framgångsrikt i en organisation till en annan.

Lean är en strävan att ständigt bli bättre inte ett slutgiltigt tillstånd. En Lean-resa kan brytas ner i ett antal förändringsprojekt som var och ett har ett tydligt mål.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *